Fondi vara brutoväärtus kasvas 2017. aasta IV kvartalis 31,8%. Kui III kvartali lõpus oli vara brutoväärtus 169,7 miljonit eurot, siis IV kvartali lõpuks oli see tõusnud 215,8 miljoni euroni. IV kvartalis viis Fond lõpule Vainodes I omandamise ja kaasas novembris korraldatud järjekordsel osakute avalikul pakkumisel 17 miljonit eurot täiendavat kapitali (brutosumma).

Fondi vara puhasväärtus kasvas 2017. aasta IV kvartalis 86,7 miljonilt eurolt 107 miljoni euroni. Puhasväärtuse tõus tuleneb novembris kaasatud täiendavast kapitalist ja Kontserni IV kvartali majandustulemustest. Fond tegi osakuomanikele ka rahalise väljamakse kogusummas 1,3 miljonit eurot (0,020 eurot osaku kohta).

Fond teenis 2017. aasta IV kvartalis 5 277 tuhat eurot puhaskasumit (2016. aasta IV kvartal: 1 180 tuhat eurot). Fondi IV kvartali tulemustele avaldasid positiivset mõju aasta lõpus läbiviidud kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused. Fond kajastas IV kvartalis õiglase väärtuse muutusest teenitud kasumit summas 3 337 tuhat eurot. Eelmisel aastal hinnati suurema osa kinnisvarainvesteeringute väärtust III kvartalis. Alates 2017. aastast hinnatakse Fondi kinnisvarainvesteeringuid ümber iga kuue kuu tagant (juunis ja detsembris).

Fond teenis 2017. aasta IV kvartalis 2,9 miljonit eurot puhast renditulu (2016. aasta IV kvartal: 2,3 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses. Fond viis 2018. aasta 13. veebruaril lõpule Postimaja ostukeskuse omandamise ja on seega suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2017. aasta novembris kaasati, investeerinud.

Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodes IV kv 2017 IV kv 2016 Muutus (%)
       
Renditulu 3 217 2 540 26,7%
Teenustasutulu 1 029 784 31,3%
Renditegevuse kulud -1 324 -1 014 30,6%
Puhas renditulu 2 922 2 310 26,5%
       
Avalike pakkumistega seotud kulud -203 -313 -35,1%
Halduskulud -636 -415 53,3%
Muud äritulud ja -kulud -63 2 ->100,0%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid/kahjumid 3 337 376 787,5%
Ärikasum 5 357 1 960 173.3%
       
Finantstulud 2 3 -33,3%
Finantskulud -405 -413 -1,9%
Finantstulud ja -kulud kokku -403 -410 -1,7%
       
Maksueelne kasum 4 954 1 550 219,6%
Tulumaksutulu/-kulu 323 -370 -187,3%
Perioodi kasum 5 277 1 180 347,2%

 

Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 62 270 694 47 350 881 31,5%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,08 0,02 300,0%

Tuhandetes eurodes
31.12.2017 31.12.2016 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 189 317 141 740 33,6%
Vara brutoväärtus 215 785 154 938 39,3%
       
Intressikandvad laenud 98 087 69 172 41,8%
Kohustused kokku 108 809 78 129 39,3%
       
Vara puhasväärtus 106 976 76 809 39,3%

 

Ringluses olevate osakute arv 77 440 638 57 264 743 35,2%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3814 1,3413 3,0%
Laenu tagatuse suhtarv 51,8% 48,8%  
Keskmine sisemine intressimäär 1,7% 1,8%  

KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 31. DETSEMBER 2017 SEISUGA

2017. aasta IV kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 96,6% (2017. aasta III kvartal: 97,5%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,2% (2017. aasta III kvartal: 98,0%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus IV kvartalis oli 7,1% (2017. aasta III kvartal: 7,2%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,7% (2017. aasta III kvartal: 6,9%). 

Kinnisvara-investeering Linn Riik Turuväärtus1
tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus Esmane puhas-tootlus Täitumuse määr
IV kv 2017
Duetto I Vilnius Leedu 16 210 8 327 6,5% 6,4% 100,0%2
Pirita ostukeskus Tallinn Eesti 11 630 5 436 7,4% 7,8% 100,0%2
Upmalas Biroji bürookompleks Riia Läti 24 269 10 419 6,9% 6,7% 99,8%
G4S-i peahoone Tallinn Eesti 16 570 8 363 7,4% 7,0% 100,0%
Europa ostukeskus Vilnius Leedu 39 600 16 856 6,9% 6,5% 95,5%
Domus Pro ostukeskus Vilnius Leedu 17 280 11 247 8,4% 6,9% 98,0%
Domus Pro ärikeskus Vilnius Leedu 7 150 4 759 3,9%3 2,8% 73,4%
CC Plaza Tallinn Eesti 13 240 8 664 8,3% 7,5% 100,0%
SKY supermarket Riia Läti 5 448 3 263 8,4% 7,5% 99,3%
Lincona Tallinn Eesti 16 050 10 859 7,6% 7,3% 94,1%
Vainodes I Riia Läti 21 870 8 052 4,3%3 4,2% 100,0%
Portfell kokku     189 317 96 245 7,1% 6,7% 97,2%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2017 teostatud hindamisel.
  2. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
  3. Domus Pro III järk avati oktoobris, kuid see ei olnud 2017. aasta IV kvartalis täielikult välja renditud. Ootuste kohaselt õnnestub see täielikult välja rentida 2018. aasta I kvartali lõpuks. Arenduse eeldatav tootlus ja kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus (aastapõhine) on 7,9%.
  4. Vainodes I omandamine viidi lõpule 12. detsembril 2017. Kinnisvara otsene tootlus (aastapõhine) on 7,0%. 

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes IV kv 2017 IV kv 2016 12k 2017 12k 2016
         
Renditulu 3 217 2 540 11 839 7 874
Teenustasutulu 1 029 784 3 692 2 594
Renditegevuse kulud -1 324 -1 014 -4 763 -3 315
Puhas renditulu 2 922 2 310 10 768 7 153
         
Halduskulud -839 -728 -2 774 -2 190
Muud äritulud ja -kulud -63 2 14 97
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasumid 3 337 376 3 676 2 737
Ärikasum 5 357 1 960 11 684 7 797
         
Finantstulud 2 3 47 14
Finantskulud -405 -413 -1 528 -1 253
Finantstulud ja -kulud kokku -403 -410 -1 481 -1 239
         
Maksueelne kasum 4 954 1 550 10 203 6 558
Tulumaksutulu ja -kulu 323 -370 -759 -798
Perioodi kasum 5 277 1 180 9 444 5 760
         
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 148 -48 274 -113
Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära vahetuslepingu lõpetamine 57
Intressi ülemmäära (CAP) seadmise kulu -43 -43
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks -18 19 -50 18
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum 87 -29 238 -95
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 5 364 1 151 9 682 5 665
         
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,08 0,02 0,15 0,12

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2017 31.12.2016
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 189 317 141 740
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 1 580
Tuletisinstrumendid 89
Muu põhivara 146 288
Põhivara kokku 189 552 143 608
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 568 1 269
Ettemaksed 108 178
Raha ja raha ekvivalendid 24 557 9 883
Käibevara kokku 26 233 11 330
Varad kokku 215 785 154 938
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 91 848 66 224
Omaosakud -8
Rahavoogude riskimaandamise reserv -56 -294
Jaotamata kasum 15 184 10 887
Omakapital kokku 106 976 76 809
     
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 96 497 58 981
Edasilükkunud tulumaksukohustused 5 206 4 383
Tuletisinstrumendid 88 345
Muud pikaajalised kohustused 859 935
Pikaajalised kohustused kokku 102 650 64 644
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 1 590 10 191
Võlad tarnijatele ja muud võlad 4 202 2 876
Tulumaksukohustus 14 46
Tuletisinstrumendid 15
Muud lühiajalised kohustused 338 372
Lühiajalised kohustused kokku 6 159 13 485
Kohustused kokku 108 809 78 129
Omakapital ja kohustused kokku 215 785 154 938

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15. veebruaril 2018 kell 15:01 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.