Täna, 19. juunil 2018 toimus Tallinnas, Eestis Baltic Horizon Fondi (edaspidi: Fond) osakuomanike 15. mai 2018 üldkoosoleku korduskoosolek (edaspidi: Koosolek).

Koosolek kutsuti kokku juhindudes Fondi reeglite punktidest 10.4, 10.6, 10.11 ja 8.12 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1.

Koosolekule registreeriti 11 osakuomanikku, kellele kuulus 11 628 181 osakut, mis esindavad 14,69% kõikidest Fondi osakutest ja nendega esindatud häältest. Kuna tegemist oli 15. mai 2018 toimunud osakuomanike üldkoosoleku korduskoosolekuga, siis oli kooskõlas Fondi reeglite punktiga 10.11 Koosolekul kvoorum otsuse vastuvõtmiseks.

Koosoleku päevakord oli järgmine:

1.         Fondi 2017.a majandusaasta aruande ja audiitoraruande ning 2018.a I kvartali vahearuande ülevaade; 
2.         Fondi reeglite punkti 15.4.1(r) tõlgendamise ülevaade;
3.         Otsus Fondi osakute tagasiostu programmi loomise kohta.

Fondijuht Tarmo Karotam selgitas Fondi reeglite punkti 15.4.1(r) tõlgendust. Koosolekul osalenud investorid tunnustasid ning jagasid arusaama, et Fondi raamatupidamise kulud kuuluvad tasumisele Fondi arvelt.

Koosolekul otsustati:

Otsustati luua Fondi osakute tagasiostuprogramm ning volitati Fondivalitsejat (või tema mandaadil tegutsevat isikut) omandama Fondi arvel Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

  1. Fondi osakute tagasiostu tehingud tehakse kas Nasdaq Tallinna või Nasdaq Stockholmi reguleeritud turul kooskõlas vastava turu reeglitega ning rangelt kooskõlas kohalduva õigusega;
  2. Tagasiostuprogrammi eesmärk on tugevdada Fondi kapitalistruktuuri omandades Fondi osakuid hinnaga, mis on alla Fondi osaku puhasväärtust antud hetkel;
  3. Tagasiostud tehakse hinnaga, mis on alla Fondi osaku puhasväärtust antud hetkel;
  4. 12-kuulise perioodi jooksul, mis algab 19. juunist 2018, võidakse omandada kuni 5,000,000 osakut kuni 5,000,000 euro eest;
  5. Fondi poolt tagasiostetud ja hoitavate osakute koguarv ei tohi ühelgi ajahetkel ületada 10% Fondi osakute koguarvust;
  6. Omandatud osakute eest tasutakse rahas;
  7. Fondile kuuluvad osakud ei anna Fondile või Fondivalitsejale mingeid osakutest tulenevaid õigusi;
  8. Fondivalitseja tühistab Fondile kuuluvad osakud vähemalt 3 kuu jooksul pärast nende omandamist;
  9. Fondivalitseja on saanud kinnituse Eesti Finantsinspektsioonilt ja/või Rootsi Finantsinspektsioonilt selle kohta, et ülalkirjeldatud tingimustel Fondi osakute tagasiostuprogramm mahub turukuritarvituste määruses nr 596/2014/EU sätestatud erandi sisse.

Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (11 627 381 häält), erapooletuks jäi 0,0069% koosolekul esindatud häältest (800 häält). Otsusele vastuhääli ei antud. Seega oli otsus vastuvõetud.
Koosoleku ettekanne on lisatud käesolevale teatele manusena. Koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks 7 päeva jooksul Fondi kodulehekülje vahendusel.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus